การสำรวจสภาพสังคม และเศรษฐกิจ และความคิดเห็นของครัวเรือนประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมฯ ประจำปี 2562